Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo

Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21, 140/21, 49/22 in 79/23 v nadaljnjem besedilu: Uredba) in drugih pravnih podlag navedenih v javnem razpisu, je objavilo Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

a.) Nadomestila v morskem gospodarskem ribolovu: Predmet javnega razpisa so podpore za izplačevanje nadomestil za izpad dohodka v morskem gospodarskem ribištvu zaradi povečanja stroškov izvajanja ribolovnih aktivnosti, ki so nastali zaradi motenj na trgu, ki jih je povzročila vojna agresija Rusije proti Ukrajini.

b.) Nadomestila v akvakulturi: Predmet javnega razpisa so podpore za izplačevanje nadomestil zaradi izpada dohodka zaradi povišanja cen hrane za ribe, tako pri sladkovodni akvakulturi kot tudi pri vzreji morskih rib, ki so nastali zaradi motenj na trgu, ki jih je povzročila vojna agresija Rusije proti Ukrajini.

Vlagatelj lahko vloži eno vlogo za nadomestilo za leto 2022 oziroma za 2023.

UPRAVIČENCI:

  1. UPRAVIČENCI ZA GOSPODARSKI RIBOLOV: Upravičenci do podpore so določeni v 100.b členu Uredbe.
  2. UPRAVIČENCI ZA AKVAKULTURO: Upravičenci do podpore so določeni v 100.k členu Uredbe.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA:

a) GOSPODARSKI RIBOLOV: Nadomestilo je upravičeno za obdobje od 24. februarja 2022 do 31. decembra 2022 in za celotno leto 2023.

b) AKVAKULTURA: Upravičenost nadomestila se obračuna za obdobje od 24. februarja 2022 do 31. decembra 2022 in za leto 2023, do oddaje vloge.

RAZPISANA SREDSTVA:  Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za izplačevanje nadomestil sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 731.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 548.250,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 182.750,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

Stopnja javne podpore je 100 odstotkov izračunane vrednosti nadomestila, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 30. 9. 2023 do 23:59. ure

Prispele vloge obravnava in oceni Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP). Odpiranje vlog ni javno.

Več informacij o javnem razpisu in razpisna dokumentacija je na povezavi : Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške (gov.si)

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content